Algemene Voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden.
Bij inschrijving ga je hier automatisch mee akkoord.
Lees ze goed en download ze eventueel als pdf document.

 • Artikel 1 Abonnementen

 • 1.1 Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de algemene voorwaarden;

  1.2 Bij inschrijving van minderjarige deelnemers geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient te ondertekenen;

  1.3 Het sportabonnement kan op elk gewenst moment worden aangegaan voor een periode van 12 maanden doorlopend en wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Echter, van rechtswege is het mogelijk om na de eerste abonnementstermijn het abonnement maandelijks te beëindigen;

  1.4 Een opzegging dient schriftelijk of per email ingediend te worden en gaat in per de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand met een opzegtermijn van één maand. In deze maand is nog abonnementsgeld verschuldigd;

  1.5 Na een beëindiging van een abonnement blijven eventuele openstaande termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct voldaan te worden. Hetzelfde geldt voor termijnen welke na beëindiging van een abonnement alsnog worden gestorneerd;

  1.6 Indien een les verzuimd wordt, kan deze op een ander tijdstip te allen tijde kosteloos ingehaald worden;

  1.7 De lestijden liggen vast voor de periode van september tot en met juli. Team Gouwe behoudt zich echter het recht voor de lestijden tussentijds te wijzigen;

  1.8 Team Gouwe behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren van deelname aan lessen en evenementen.
 • Artikel 2 Openingstijden

 • 2.1 Team Gouwe is het gehele jaar geopend;

  2.2 De lestijden zijn terug te vinden op de website van Team Gouwe;

  2.3 Tijdens reguliere schoolvakanties wordt een aangepast rooster gehanteerd. Deze is minimaal één week van te voren bekend en zal beschikbaar zijn op de website van Team Gouwe;

  2.4 Op nationale feestdagen wordt er geen les gegeven.
 • Artikel 3 Facturatie en betaling

 • 3.1 Betaling per kwartaal via een periodieke overschrijving is verplicht. De abonnementsgelden dienen op of omstreeks de 5e van de maand te zijn voldaan;

  3.2 Team Gouwe hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum;

  3.3 Deelnemer dient er voor zorg te dragen dat er op tijd betaald wordt. Bij te laat voldoen van de betaling wordt €5,00 extra incassokosten in rekening gebracht bovenop de abonnementsgelden;

  3.4 Team Gouwe behoudt zich het recht voor om jaarlijks de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Indien deelnemer de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft de deelnemer het recht om het abonnement binnen één maand na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode op te zeggen;

  3.5 Team Gouwe is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de deelnemer toegang tot de lessen en evenementen te ontzeggen voor een bepaalde periode. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van deze overeenkomst;

  3.6 Facturen worden altijd digitaal verzonden.

 • Artikel 4 Overig

 • 4.1 De judomat mag onder geen enkele voorwaarde betreden worden met binnen- of buitenschoenen. Er wordt gesport op een judomat op blote voeten;

  4.2 Deelnemer zorgt er zelf te allen tijden voor dat zij persoonlijke hygiëne in acht nemen;

  4.3 Gebruik van de douches is in de abonnementsgelden opgenomen;

  4.4 Wanneer mee wordt gedaan met externe wedstrijden of toernooien dient de deelnemer lid te worden van de Judobond Nederland. Dit abonnementsgeld is niet opgenomen in het sportabonnement en wordt bepaald door de Judobond Nederland.

 • Artikel 5 Risico en aansprakelijkheid

 • 5.1 Team Gouwe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer;

  5.2 Het gebruik maken van de lessen of evenementen bij Team Gouwe is geheel voor eigen risico van de deelnemer;

  5.3 Team Gouwe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer;

  5.4 De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico's met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer Team Gouwe vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze;

  5.5 Voor zover de deelnemer bekend, zijn er geen medische zaken die een risico vormen bij het sporten. Ook is sporten of bepaalde sportonderdelen niet afgeraden door een medicus. Voor zover dit wel zo is, zal de deelnemer hiervan melding doen bij de instructeur.

 • Artikel 6 Rechtstoepassing

 • 6.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Team Gouwe aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;

  6.2 Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de Dojo Etiquette van Team Gouwe te accepteren.